Co chceme

– znát Váš názor

– nazývat věci pravými jmény a zprostředkovat Vám objektivní informace

– společně s vámi přinést změnu.

– město, ve kterém se dá důstojně žít.

Společnými silami pro lepší život v Orlové.

NAŠE ORLOVÁ MUSÍ BÝT:

REPREZENTATIVNÍ – urychlené dokončení rekonstrukce náměstí
ŽIVÁ – zprovoznění letního koupaliště
PROSPERUJÍCÍ – maximální podpora místních podnikatelů
ZDRAVÁ – zachování nemocnice v současném provozu s lůžkovou částí
BEZPEČNÁ – nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům
ČISTÁ – jsme proti budování plynových kotelen na území města
DOSTUPNÁ – realizace nových parkovacích míst

 

Pro Orlovou reprezentativní prosazujeme:

1.  Urychlené dokončení humanizace centra města.
2.  Zlepšení obrazu Orlové v okolí a v Česku (např. promítání v orlovské nemocnici na obrazovkách záběrů z Orlové, ne z Karviné, publikace v celostátním tisku, atd.). Nejsme jen uživatelé drog!
3.  Zavedení městské aplikace s informacemi pro občany města (obchody, ordinace, sportoviště, akce) s nabídkou slev a výhod v těchto zařízeních.
4.  Postupnou změnu Orlovských novin tak, aby byly také centrem konstruktivní diskuse o hledání nejlepších řešení problémů města.
5.  Možnost zavedení loga města, ne heraldického, podle návrhů občanů.
6.  Zavedení systému propagace s novými, již osvědčenými prvky. Budeme se opírat o slavnou minulost Orlové a její významné rodáky.

 

Pro Orlovou živou prosazujeme:

1.  Zprovoznění letního koupaliště.
2.  Zachování provozu ZUŠ J. R. Míši ve stávajících prostorách.
3.  Zajištění stavebních pozemků pro individuální výstavbu včetně zasíťování a zaměření.
4.  Zapojení obyvatel Orlové do správy svého města a věcí veřejných-podpoříme spolky, (chceme prosazovat elektronické hlasování o důležitých záměrech – občané mají právo se vyjádřit k návrhům města.)
5.  Ve výjimečných případech budeme požadovat referendum k zásadním záměrům ve městě.
6.  Zveřejníme materiály k jednání MěR (rady města) před jejím konáním, obnovíme jmenovité hlasování MěR.
7.  Budeme požadovat, aby měl každý zastupitel městský e-mail.Každý zastupitel města bude mít na starosti vybranou oblast Orlové.

 

Pro Orlovou prosperující prosazujeme:

1.  Maximální podporu místním podnikatelům, např. slevou na nájmu v městských prostorách.
2.  Vybudování průmyslové zóny.
3.  Narovnat smluvní vztahy mezi SMO a městem tak, aby městská společnost pracovala ve prospěch města.
4.  Udržení a rozšíření chráněných dílen.
5.  Využití námětů a doporučení z ankety MĚSTA PRO BYZNYS tak, jak je zavádějí vítězná města.
6.  Změnu způsobu hospodaření města a tím i řešení našich dlouhodobých problémů.
7.  Řešení našich dlouhodobých problémů, jako je perspektiva kina Vesmír, zvláštní školy na ul. Polní, optimalizace majetku města a jeho údržby podle analýzy Ing. Luďka Tesaře, atd.
8.  Větší míru zapojení do dotačních titulů ze strany města.
9.  Realizovatelný konkrétní strategický plán města.
10.  Hledat cesty k realizaci malých investic s velkou přidanou hodnotou pro občany.

 

Pro zdravou Orlovou prosazujeme:

1.  Zachování dostupnosti zdravotní péče v orlovské nemocnici, jsme proti optimalizaci zdravotní péče dle koncepce KÚ Ostrava. Chceme, aby byl zachován provoz nemocnice v současném stavu a to včetně lůžkové části.
2.  Realizaci nového parku pro volné chvíle na místě lesa pod tržnicí.
3.  Zdravý životní styl občanů, spolků a občanských sdružení zejména nabídkou prostorů ke cvičení a pohybu, zvýhodněný dlouhodobý pronájem, slevu nebo příspěvek při opakovaném nájmu.
4.  Provozování Městských sportovišť příspěvkovou organizací města.
5.  Propojení Orlové-Lutyně s Orlovou Městem – městský okruh, cyklostezka, pěší stezka, stezka pro koně.
6.  In-line plocha kolem Orlího kaňonu.

 

Pro Orlovou bezpečnou prosazujeme:

1.  Nekompromisní přístup k nepřizpůsobivým občanům (např. necháme vyhlásit v Orlové zóny bez doplatku na bydlení).
2.  Další pokles počtu hracích automatů ve městě.
3.  Osvětu a zavedení nových opatření v boji proti užívání drog a jiným patologickým jevům.
4.  Efektivní a nestrannou městskou policii sloužící potřebám občanů.

 

Pro Orlovou čistou prosazujeme:

1.  Jsme proti budování plynových kotelen na území města- dopad na již tak špatné životní prostředí ve městě.
2.  Obnovení měření kvality ovzduší ve městě.
3.  Efektivní práci lidí zapojených do VPP a úklid i okrajových části, nejen centra města, likvidace černých skládek, čištění lesních porostů ve spolupráci s Rekultivacemi a Lesy ČR.
4.  Revitalizace ploch a jejich další využití.
5.  Údržba a regenerace zeleně.
6.  Třídění odpadů, dostupnost nádob pro tříděný odpad.

 

Pro Orlovou dostupnou prosazujeme:

1.  Realizaci nových parkovacích míst a odstavné parkoviště.
2.  Optimalizaci veřejné dopravy v Orlové a do jiných měst tak, aby byla výhodná pro občany.
3.  Zavedení nových spojů k vlakovému nádraží Dětmarovice, Bohumín i Ostrava.
4.  Omezení parkování služebních dodávek v panelové zástavbě.
5.  Obnovu parkovacích čar a jejich nové rozplánování tak, aby odpovídaly vozovému parku a nesnížil se počet parkovacích míst.
6.  Posouzení možnosti výstavby spojky mezi ulicemi Polní a Ke Studánce- náhradní cesta v případě výpadku Masarykovy třídy.